گردآوری خاطرات مرحوم حاج آقا عبدالله مهدیان
مشخصات خاطره گو
* نام و نام خانوادگی :
* نام پدر :
* کد شهر :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
آدرس محل سکونت :
* موضوع خاطره :
* خاطره :
پیوست :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :