نظرات و انتقادات مشتـریـان
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
* سن :
* تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
* پست الکترونیک :
آدرس محل سکونت :
شغل :
مشخصات دستگاه خریداری شده
* نام دستگاه :
* نام نماینده مجاز سرویس :
* شماره سریال(حک شده روی پلاک فلزی نصب شده در پشت دستگاه) : :
* شماره فاکتورخدمات :
* نام و محل خرید :
انتقاد یا پیشنهاد
* انتقاد یا پیشنهاد از :
               
* شرح انتقاد یا پیشنهاد :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :